Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Houtgestooktezwembadverwarming .nl
outgestooktezwembadverwarming.nl (laatst gewijzigd op 12-03-2020)

1 Definities

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Leverancier: houtgestooktezwembadverwarming.nl

Cliënt: De rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het              leveren van een of meerdere producten.

Schriftelijk: Per e-mail of per brief

2 Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij leverancier producten levert aan cliënt. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend. Cliënt als ook leverancier zijn hieraan niet gebonden, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Door verwijzing naar en/of overlegging van onderhavige voorwaarden worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënt worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Door het aangaan van een overeenkomst met leverancier accepteert cliënt de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

3 Overeenkomst

 1. Een bindende overeenkomst ontstaat slechts nadat cliënt schriftelijk (of door gebruik van de knop ‘Plaats bestelling’ op de website) aan leverancier opdracht geeft tot levering van eerder geoffreerde producten en opdracht is aanvaard en schriftelijk is bevestigd door leverancier. Leverancier kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.
 2. De administratie van leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan leverancier verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door leverancier verrichte leveringen. Ook elektronische communicatie dient daarbij als schriftelijk bewijs.

4 Levering

 1. Levering van producten vindt plaats nadat cliënt de koopsom van de overeenkomst heeft voldaan en de betaling door leverancier is ontvangen.
 2. De levertijd wordt op verzoek van cliënt na ontvangst van de betaling mondeling of schriftelijk overeengekomen. Leverancier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal leverancier het bedrag dat de cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5 Bezorging

 1. Het risico van schade of vermissing tijdens transport is voor leverancier. Op het moment van aflevering, of het moment dat als aflevering beschouwd kan worden, gaat dit risico over op cliënt.
 2. Beschadigingen die bij aflevering zichtbaar zijn dienen te worden vermeld op de vrachtbrief.Tussen leverancier en cliënt kan in incidentele gevallen overeengekomen worden dat ook wordt afgeleverd als cliënt of zijn vertegenwoordiger niet op het afleveradres aanwezig is. Ook in dit geval is nadrukkelijk lid 1 van dit artikel van toepassing.
 3. Er kan op het afleveradres van cliënt worden gelost tot aan de plaats waar de vrachtwagen mag en kan komen. De bepaling van deze plaats is ter beoordeling van de vervoerder. Afhankelijk van de afstand tussen de losplaats en de gewenste losplaats maar ook de conditie van de verharding kunnen de geleverde producten in een enkel geval door middel van een pallet trolley tot op de gewenste losplaats worden gebracht. De bepaling van de uiteindelijke losplaats met pallet trolley is ter beoordeling van de vervoerder.
 4. Indien de omstandigheden op het afleveradres daadwerkelijke levering niet mogelijk maken of cliënt de levering niet accepteert zijn de kosten voor het transport voor rekening van de cliënt, dit zijn de werkelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt voor het transport, dit kan ook hoger zijn dan de cliënt betaald heeft.

6 Garantie

 1. Leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de leverancier, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de cliënt ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier jegens de leverancier kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, bij schade door onjuist gebruik kan de verkoper de onderzoek kosten door berekenen aan de cliënt.
 4. De cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Cliënt zal desgewenst fotomateriaal beschikbaar stellen waaruit gebreken onomstotelijk blijken.
 5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal leverancier het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de cliënt, ter keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de cliënt voldoen. In geval van vervanging is de cliënt gehouden om het vervangen product aan leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan leverancier te verschaffen, tenzij leverancier anders aangeeft.
 6. Eventuele kleine maatverschillen in geleverde producten zijn onvermijdelijk. Cliënt kan hier geen rechten aan ontleden.

7 Ruilen en retour

 1. Cliënt kan na voorafgaand overleg met leverancier (een deel van) de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst ontbinden. Cliënt dient het retour transport zelf te regelen en te bekostigen.
 2. Geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn. Leverancier heeft het recht geretourneerde producten te weigeren indien dit niet het geval is.
 3. Producten die onder maatwerk vallen of zijn aangepast op verzoek van de cliënt kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Indien cliënt (een deel van) de geleverde producten wil ruilen dan dient hij deze producten te retourneren op de wijze zoals beschreven onder lid 1 t/m lid 3 van dit artikel. Cliënt kan vervolgens bij leverancier een nieuwe opdracht plaatsen voor de nieuwe producten.

8 Koopsom en betaling

 1. De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalingskosten, emballagegelden, verzendkosten en omzetbelasting.
 2. Voor zover de koopsom niet vooruit is betaald, dient door cliënt te worden betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Leverancier heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9 Aansprakelijkheid leverancier 

 1. Aan installatie van houtgestookte zwembadverwarmingen zijn veiligheidsbepalingen gebonden waarvan cliënt zich voorafgaande aan installatie op de hoogte dient te stellen. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van installatie door cliënt, of door een derde waaraan door cliënt opdracht tot installatie is gegeven, die niet overeenkomt met deze bepalingen
 2. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onjuiste wijze waarop producten zijn geïnstalleerd door cliënt, of door een derde waaraan door cliënt opdracht tot installatie is gegeven.
 3. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst overeengekomen factuurbedrag of in ieder geval beperkt tot vergoeding van maximaal de uitkering van de verzekering van leverancier in voorkomend geval.
 4. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie om wat voor reden dan ook is uitgesloten.
 6. Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ontdekken van tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt.
 7. Het is de koper bekend dat de houtgestookte zwembadverwarming een product is met gevaar voor kinderen en omstanders, de verwarming moet zo geplaats worden dat kinderen en omstanders niet bij de hete kachel in de buurt kunnen komen, voor iedere gebruiker geldt de waarschuwing dat de buitenkant van de kachel ook heet kan worden en verbranding kan veroorzaken, zorg dat de in en uitgang van de kachel nooit naar mensen of het zwembad is gericht, de kachel kan na gebruik lang heet blijven.

10 Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11 Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen leverancier en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig bij schriftelijke bevestiging van de leverancier.